home | contact

Brede School Hatert

De Brede School Hatert is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en het gezin in de buurt, met school als middelpunt. De Brede School werkt samen met diverse organisaties. Samen richten ze zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen. De Brede School Hatert heeft een profiel. Dat profiel bestaat uit drie pijlers:

• Taal
• Gezondheid
• Beweging
Komende jaren gaan de medewerkers van Brede school Hatert hiermee aan de slag door verschillende soorten aanbod hieraan te verbinden.

brede school

Missie van Brede School Hatert
De Brede School Hatert biedt de kinderen van school en alle andere kinderen uit de wijk en de opvoeders een breed ontwikkelarrangement aan. Binnen dat ontwikkelarrangement is er samenhangend aanbod van lessen op school, voor- en naschoolse opvang en vrijetijdsbesteding. Van dit aanbod maken kinderen en opvoeders naar eigen keuze gebruik. Het aanbod is bedoeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tussen 8.00 en 17.00 uur. Binnen de Brede School hanteren alle medewerkers dezelfde pedagogische regels en werkhouding. Onderling is er afstemming en samenwerking. Gegevens worden tussen de Brede School partners uitgewisseld zodat kinderen overal dezelfde opbouwende en professionele behandeling kunnen verwachten. Bovendien werken alle medewerkers van de Brede school aan de drie pijlers (taal, gezondheid en beweging). Dit doen ze middels gezamenlijke thema's. Deze gezamenlijke thema's zijn afgestemd op de leerdoelen van school.

Partners Brede Schooljaar
Meerdere instellingen zijn betrokken bij Brede School Hatert. De kernpartners zijn basisschool De Vossenburcht, basisschool De Klumpert, Tandem, Kinop, De kindertuin en SOOS. Deze kernpartners vormen samen het beleid van de Brede School Hatert en zien toe dat beleidsplannen naar wens verlopen.

Hieronder staan samenwerkingspartners van de Brede School Hatert vermeld waarmee uw kind vroeg of laat kennis kan maken. Tandem (Activiteitenplein De Boemerang, Ouder Kind Centrum, project Home Start, project Raai de kraai, project Spel aan Huis, jongerenwerk), GGD kinderarts, logopedie, fysiotherapie, SOOS (tussenschoolseopvang), Sportservice, NIM Schoolmaatschappelijkwerk, Bibliotheek Hatert Hatert select, De Lindenberg en andere instellingen.