home | contact

Oudercomité en Medezeggenschapsraad

Oudercomité (OC)
De leiding van het OC wordt gevormd door verschillende ouders. Een van hen is de voorzitter. De leiding van het OC ondersteunt de groepsouders, organiseert vijf OCvergaderingen, zorgt voor de bezetting van de werkgroepen en beheert de vrijwillige ouderbijdragen. Rekeningnummer OC: NL41 RABO 0137 8197 30.

De Medezeggenschaps Raad (MR)
'Vaders en moeders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar' De schooldirecteur, het bovenschoolse management en colleges van bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op 'hun' basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Er zijn verschillende soorten beslissingen
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat doet de MR?
Scholen mogen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten in ons land. De wettelijke regels voor medezeggenschap bemoeien zich niet met de dagelijkse uitvoering, maar als het over beleid gaat, heeft de MR wel een belangrijke stem. Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. De directie en schoolleiding moet naar argumenten van de MR luisteren en samen proberen de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in en om het gebouw en de arbeidsomstandigheden op school te verbeteren.

Winst & Tijdsbesteding
De MR vergadert 6 x per schooljaar (ongeveer 2 uur per keer). De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de data worden vermeld in het bulletin. De MR heeft plek voor iedereen die de school een warm hart toedraagt.

Leerkrachten MR: Karin Steenaart en Fanny Dikkers (voorzitter, fanny.dikkers@deklumpert.nl)
Ouders MR:  Jolanda Nijboer en Arzu Simsek